Más de 40.000 plazas convocadas en 2024. ¡Matricúlate ahora!
Trazado Flou

Oposiciones Auxiliar Administrativo en el Instituto Catalán de Salud (ICS)

Opos-Aux-Admin-Salud-Cataluna

Profundiza en el día a día de hospitales, clínicas y centros de salud y sé responsable de su buen funcionamiento. En Flou te preparamos para conseguir tu plaza fija en las oposiciones a auxiliar administrativo en el Instituto Catalán de Salud (ICS).

Opos-Aux-Admin-Salud-Cataluna
Trazado Flou

¿Alguna duda sobre la oposición de auxiliar administrativo/a del Instituto Catalán de Salud?

Presta mucha atención

Nacionalidad

Española o de algún estado miembro de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de algún estado al que se aplique la libre circulación de trabajadores. También podrás presentarte si tienes reconocido este derecho por norma legal.

Edad

Tienes que tener 16 años cumplidos y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.

Capacitación

Debes tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones del puesto que vas a desempeñar.

Habilitación

No puedes haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. Tampoco puedes hallarte inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

Titulación

Deberás tener o estar en condiciones de obtener el título de ESO, técnico/a en FP o equivalente. Si has obtenido tu titulación en el extranjero, ¡asegúrate de acreditar su homologación!

Idiomas

Deberás poder acreditar tu conocimiento de la lengua catalana (nivel C1).

Tu plaza te espera

Fase de oposición

Consiste en un cuestionario tipo test sobre el contenido del temario. ¡Ojo! Tendrás cuatro opciones de respuesta y preguntas de reserva.

 

Fase de concurso

Un tribunal calificará los méritos que acredites. Se valorarán aspectos como experiencia profesional, idiomas, formación académica o participación en comisiones de calidad, entre otros. ¡A trabajar tus skills!

Siempre al día

No queremos que se te pase ningún detalle y, por eso, te proporcionamos un temario revisado y actualizado a diario por nuestro equipo de expertos/as en oposiciones.

 • Tema 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
 • Tema 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 • Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 • Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Tema 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 • Tema 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
 • Tema 7. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de lesdades i les funcions assistencials.
 • Tema 1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries
  • Saber atendre la ciutadania, d’acord amb el seu àmbit d’actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers, lliure elecció d’EAP, targeta sanitària individual, i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
  • Realitzar els tràmits establerts en relació amb els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el protocol elaborat per l’Institut Català de la Salut.
  • Saber canalitzar les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes de l’Institut Català de la Salut cap als destinataris adequats, aplicant els procediments interns d’atenció al ciutadà i transmetent la millor imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.
  • Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondencia convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d’acord amb les normes legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.
  • Aplicar els criteris bàsics de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut, en l’àmbit de l’atenció al ciutadà, com ara el consentiment informat o les voluntats anticipades.
  • Saber aplicar els criteris d’organització d’arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d’acord amb els procediments i les normes establertes, per facilitar la recuperació i l’accés posterior ràpid i segur.
  • Realitzar els tràmits d’accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments interns i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació, per facilitar la seva fiabilitat i autenticitat.
  • Saber tractar documents a partir d’originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos o presentacions, d’acord amb els criteris establerts i les normes d’imatge corporativa.
  • Elaborar taules i gràfics segons la documentació aportada, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlculo d’altres, a fi d’obtenir els resultats esperats d’acord amb les instruccions rebudes.
  • Saber obtenir els documents de treball a través de les utilitats informàtiques disponibles, per transmetre’ls a destinataris interns amb eficàcia en el format, quantitat i qualitat requerits, seguint les instruccions rebudes i respectant les normes.
  • Utilitzar les competències en tecnologies de la informació i la comunicació per tal de tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment. Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries.
 • 1.1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO.
 • 1.2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d’equip d’atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l’atenció sanitària pública: la condició d’assegurat i beneficiari de l’assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d’activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
 • 1.3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.
 • 1.4. Tècniques de gestió i control d’arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
 • 1.5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d’informació a l’Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.
 • 1.6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa.
 • 1.7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d’informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)
 • 1.8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línea en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d’informació gràfica, sonora i d’imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d’identificació dels principals tipus i formats digitals d’imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d’imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

 

 • Tema 2. Competències en organització en l’àmbit de l’Administració pública
  • Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació amb l’administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.
  • Informar els ciutadans, d’acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes administratius derivats de l’activat sanitària. Coneixements en organització a l`àmbit de l’Administració pública
 • 2.1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
 • 2.2. L’Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d’aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.
 • 2.3. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.
 • 2.4. El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d’audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.

 

 • Tema 3. Competències en gestió de personal estatutari
  • Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal estatutari, atenent els procediments de l’Institut Català de la Salut, per contribuir en la seva gestió eficaç.
  • Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d’acord amb la normativa vigent.
  • Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control d’assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable. Coneixements en gestió de personal estatutari.
 • 3.1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.
 • 3.2. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
 • 3.3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.

 

 • Tema 4. Competències en gestió econòmica i financera
  • Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els procediments de compres de material, equipament i serveis. Coneixements en gestió econòmica i financera.
 • 4.1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la Salut.
 • 4.2. El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
 • 4.3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

 

 • Tema 5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals
 • 5.1. Riscos a l’àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d’afrontament de l’estrès. Situacions de violència.

Un trabajo más que productivo

 • Atención al público: tramitación de expedientes, información sobre cuestiones relacionadas con el negociado o la sección de adscritos…
 • Mecanografiar todo tipo de documentos.
 • Recibir, archivar y registrar los documentos a los expedientes de la unidad administrativa.
 • Comprobar y realizar operaciones aritméticas en procedimientos simples y repetitivos.
 • Manejar terminales de ordenador para cálculo, tratamiento de textos y otros programas de ofimática básica.

Para toda la vida

Tu sueldo mensual rondará los 1.300 euros. Disfrutarás de 14 pagas, además de aumentos salariales cada trienio, ¡y muchas más ventajas laborales y salariales!

FAQs

El proceso es muy sencillo: cada vez que aparezca una nueva convocatoria para tu oposición, te enviaremos un correo electrónico desde el Servicio de Alertas de Convocatorias en el que te explicaremos que ya puedes apuntarte al proceso de selección. Es importante que revises tu bandeja de entrada para que no se te escape ninguna oportunidad.

Edad, nacionalidad, formación… Antes de presentarte, debes asegurarte de cumplirlos todos. Haz scroll hacia arriba, que hemos resumido los más importantes para ti ;).

Pues… ¡depende! Depende de ti, del ritmo que seas capaz de seguir, del tiempo que puedas dedicarle… pero no solo eso. Muchos factores externos influyen en este aspecto. Eso sí, recuerda que opositar es una carrera de fondo. ¡Ármate de paciencia y a por ello!

Información relacionada con Oposiciones Auxiliar Administrativo de Salud


Sigue el Flou

tiempo-minimo-convocatoria-examen-oposiciones

¿Cuál es el tiempo mínimo entre una convocatoria y el examen de esas oposiciones?

Si te preguntas cuál es el tiempo mínimo entre una convocatoria de oposiciones y el momento en el que se...

cuantos-funcionarios-hay-espana

¿Cuántos funcionarios hay en España? ¡El número te sorprenderá!

La población activa en nuestro está en 21.056.700 personas según los datos del INE del segundo trimestre de 2023. Teniendo...

sueldo-auxiliar-administrativo

Sueldo de Auxiliar administrativo: ¿cuánto cobra?

Si estás pensando en trabajar en la Administración de una Corporación Local y quieres presentarte a las oposiciones, es probable...

auxiliar-administrativo-estado-nota-corte

Nota de corte Auxiliar Administrativo del Estado: qué es, histórico y más

¿Quieres un trabajo estable hasta el final de tu vida laboral? Entonces te interesa conocer qué es la nota de...